Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden die opgenomen zijn in dit document zijn van toepassing op overeenkomsten die je met Boxplosive hebt gesloten in onze DekaMarkt-branded webwinkel waar je jouw DekaMarkt Smaakmakers punten kan verzilveren. Deze webwinkel wordt geëxploiteerd door Boxplosive. Neem voor vragen over de webwinkel en jouw aankopen, dan ook contact op met de contactgegevens die vermeld staan in artikel 3 hieronder.

Belangrijke Informatie

Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor consumenten over, onder meer, de identiteit van Boxplosive, het herroepingsrecht , wettelijke garantie en klachtenafhandeling. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1.

Definities

1.1De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen, zowel in het enkelvoud als meervoud, hebben de betekenis die daar hieronder aan is gegeven.
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst.
 2. Boxplosive: handelsnaam van de entiteit zoals nader geduid in artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon die bij het sluiten van de Overeenkomst handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boxplosive en Consument, strekkende tot de verkoop van een of meerdere Producten.
 5. Webwinkel: de DekaMarkt-branded webwinkel die geëxploiteerd en beheerd wordt door Boxplosive.
 6. Partij: een partij bij de Overeenkomst.
 7. Punten: de door de Consument gespaarde Punten welke de Consument conform het aanbod van Boxplosive kan inwisselen voor een Product, eventueel gepaard gaande met bijbetaling.
 8. Product: een roerende zaak.

Artikel 2.

Identiteit en contactgegevens van Boxplosive

2.1Boxplosive is de aanbieder van de Webwinkel en verkoper van de Producten. Hieronder zijn belangrijke bedrijfs- en contactgegevens van ons opgenomen.
Handelsnaam:Boxplosive
Statutaire naam en entiteit:Boxplosive B.V.
Statutair vestigingsadres onderneming:Kraaivenstraat 25-59
5048 AB Tilburg
Naam handelsregister:Nederlandse Kamer van Koophandel
Registratienummer in handelsregister:54573025
BTW-nummer:NL8513.55.997.B01

Artikel 3.

Vragen?

3.1

Heb je vragen over een bestelling of andere vragen over onze webwinkel? Neem dan contact met ons op via onze afhandelingspartner Kopak B.V. Je kunt hiervoor de onderstaande gegevens gebruiken :

E-mailadres: info@kopakbv.nl

3.2

Heb je vragen over jouw DekaMarkt Smaakmakers Punten?  Neem dan direct contact op met DekaMarkt.

Artikel 4.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten die gesloten zijn met Consumenten via de Webwinkel .  

Artikel 5.

Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

5.1 Het aanbod van Boxplosive is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt of gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Het aanbod op in de webwinkel van Boxplosive kan van tijd tot tijd wijzigen.  
5.2 Informatie, afmetingen, maten, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Boxplosive kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Kennelijke v ergissingen of kennelijke fouten in een aanbod binden Boxplosive niet.  
5.3 Boxplosive kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen van de kleur van een geleverd Product ten opzichte van de digitale weergave van die kleur.  
5.4 Nadat de Overeenkomst is gesloten zal Boxplosive de Consument zo snel mogelijk een bevestiging daarvan per e-mail toesturen.  

Artikel 6.

Prijzen

6.1 Alle door Boxplosive gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven. Bij het aanbod wordt telkens duidelijk vermeld of er, en welke, verzendkosten van toepassing zijn en wat de hoogte ervan is.  
6.2 Voor zover de Consument Punten inwisselt ten behoeve van een aankoop van een Product staat het minimaal benodigde aantal Punten vermeld bij het betreffende aanbod.  

Artikel 7.

Betalingsvoorwaarden

7.1Voor zover niet anders overeengekomen, dienen alle met de Overeenkomst verband houdende vergoedingen op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan op de door Boxplosive aangewezen wijze

Artikel 8.

Levering van Producten

8.1 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Boxplosive passende zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.  
8.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van Producten op het adres dat de Consument aan Boxplosive voor aflevering heeft medegedeeld.  
8.3Levering geschiedt uitsluitend op een adres binnen Nederland. Levering op de Waddeneilanden is niet mogelijk, tenzij Boxplosive de levering aldaar alsnog heeft aangeboden.
8.4 Uitvoering van de Overeenkomst is (deels) door Boxplosive uitbesteed aan haar afhandelingspartner(s). Boxplosive blijft echter jegens jou als Consument verantwoordelijke voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.  

Artikel 9.

Herroepingsrecht

9.1

Dit artikel is slechts van toepassing op Consumenten die een overeenkomst “op afstand” met Boxplosive zijn aangegaan. Daar is bijvoorbeeld sprake van als de Consument de Overeenkomst een aankoop doet via de webwinkel van Boxplosive.  

De Consument heeft het wettelijke recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen (de ‘bedenktermijn’), zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen (‘ontbinden’).   

De bedenktermijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:  

 1. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;  
 2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;  
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument onze afhandelingspartner Kopak B.V. client support Smaakmakers, Hectorstraat 17, 5047 RE Tilburg, e-mailadres: info@kopakbv.nl  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van diens beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zoals hieronder opgenomen), maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de Consument om diens mededeling betreffende diens uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de herroeping

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen (in valuta en/of Punten) die Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Boxplosive geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Boxplosive op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, van Boxplosive terug.   

Boxplosive betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Boxplosive zal er zorg voor dragen dat eventuele Punten na herroeping door de Consument eveneens gecrediteerd op het betreffende punten-account van de Consument.  

Boxplosive mag wachten met terugbetaling (en creditering van Punten) totdat de hieronder genoemde partij welke door Boxplosive gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, de Producten heeft ontvangen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

De Consument dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Boxplosive heeft medegedeeld aan de onderstaande partij terug te zenden of te overhandigen. Deze partij is namens Boxplosive gemachtigd de goederen in ontvangst te nemen.  

Retouradres:

Kopak B.V.
Client support/ Smaakmakers
Hectorstraat 17,
5047 RE Tilburg

De Consument is op tijd als de Consument de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Consument.

De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Uitsluitingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor Overeenkomsten:
 1. strekkende tot levering van volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument (“maatwerk”), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn ;  
 2. voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;  
 3. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;  
 4. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en voor  
 5. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties .
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

—  Aan Kopak B.V. client support Smaakmakers, Hectorstraat 17, 5047 RE Tilburg, e-mailadres: info@kopakbv.nl.:

—  Ik/Wij ( *1 ) deel/delen (*1) u hierbij mede dat ik/wij (*1)  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*1)  herroep/herroepen (*1)

— Besteld op (*1) /Ontvangen op (*1)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

Artikel 10.

Eigendomsvoorbehoud

10.1 Boxplosive behoudt zich de eigendom voor van alle door Boxplosive aan de Consument afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor alle betreffende Producten geheel is voldaan.

Artikel 11.

Conformiteit

11.1 Ten aanzien van de verkoop van Producten staat Boxplosive ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst, een en ander conform de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. Boxplosive zal in dit kader haar wettelijke verplichtingen jegens Consument inzake (non-)conformiteit nakomen.
11.2 Een eventuele aanvullende garantie afkomstig van Boxplosive zal nimmer afbreuk doen aan dwingend wettelijke rechten waar een Consument een beroep op kan doen.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid

12.1 Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Boxplosive jegens de Consument , wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Boxplosive aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
12.3 Het maximale bedrag waarvoor Boxplosive aansprakelijk kan zijn, is per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Consument onder de Overeenkomst aan Boxplosive verschuldigd is.
12.4 Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Boxplosive.

Artikel 13.

Overmacht

13.1 Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.
13.2 Boxplosive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien en voor zolang zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Boxplosive door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Boxplosive kan worden gevergd.
13.3Indien een overmachtssituatie langer dan vijftien ( 15 ) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst op moment van ontbinding reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14.

Klachten en geschillen

14.1 Als de Consument niet tevreden is over de wijze waarop Boxplosive uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, wordt de Consument verzocht dit kenbaar te maken via de contactmogelijkheden die vermeld staan op de Webwinkel . Elke melding of klacht wordt zorgvuldig en zo snel mogelijk in behandeling genomen. Boxplosive spant zich in dat de Consument binnen 14 kalenderdagen een inhoudelijke reactie ontvangt.
14.2 Een Consument die woonachtig is in de Europese Economische Ruimte en met wie Boxplosive een Overeenkomst is aangegaan, kan zich wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke vindbaar is via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , bijvoorbeeld indien de Consument niet tevreden is over de wijze waarop Boxplosive diens klacht heeft behandeld.

Artikel 15.

Overige bepalingen

15.1 Op Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De rechtskeuze uit het eerste lid zal conform artikel 6 Rome-1 Verordening ((EC) 593/2008) ten aanzien van Consumenten er niet toe leiden dat de Consument eventuele bescherming verliest welke de Consument geniet op grond van dwingende bepalingen van het land waarin de Consument diens gewone verblijfplaats heeft.
15.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten met Boxplosive zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Boxplosive gevestigd is. Boxplosive zal Consumenten een termijn gunnen van een maand nadat Boxplosive zich schriftelijk jegens Consument op deze bepaling (forumkeuze) heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
15.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.